تعرفه راه اندازی نرم افزار باشگاه مشتریان

تعرفه های مشخص شده برای نرم افزار بستگی به نوع کسب و کار سازمان شما دارد. تیم کارشناسی پس از بازدید از سازمان مشتری و تجزیه و تحلیل محل کار می توانند قیمت نرم افزار را مشخص کنند.