اطلاعات مشتری


مدیریت سوابق و پرونده مشتری
•    ثبت کلیه مشخصات مشتریان و افراد مرتبط با آنها 
•    امکان ارسال ایمیل و پیامک (تبلیغاتی،مناسبتی، یادآوری و ...) 
•    امکان ثبت تمامی وقایع مربوط به مشتری (خلاصه تماسها، مکالمات، ارسال فرم، فکس و....)
•    تعریف ضمایم مخصوص به هر مشتری (هر نوع فایل اطلاعاتی ) 
•    امکان ورود اطلاعات در دفترتلفن ازفایل متنی یا اکسل
•    امکان تهیه نمودارهای متنوع
•    مشاهده فاکتورها و صورتحساب های مشتری
•    مشاهده آخرین سفارشات و خریدهای مشتری
•    مشاهده نامه نگاری ها و تعریف وظایف مرتبط با آن مشتری
•    امکان ایمپورت و اکسپورت اطلاعات