مدیریت پروژه


برنامه ریزی، کنترل و مدیریت فرآیند پروژه ها

•    برنامه ریزی امور و فعالیت های مربوط به پروژه ها و کنترل روند انجام و اجرای آنها
•    تعریف و ارسال وظایف به پرسنل برای پروژه جاری
•    پیش بینی و زمان بندی کارهای مربوط به هر پروژه
•    قابلیت پیگیری مراحل پروژه
•    اطلاع رسانی لحظه ای از وضعیت پروژه به مشتری
•    امکان ایجاد تغییرات در ترتیب پروژه ها
•    قابلیت ثبت تاریخ انجام وظایف مراحل پروژه
•    امکان گزارش دهی در روند هر پروژه توسط هر کاربر
•    نمایش لیست پروژه ها بر اساس روند تکمیل و درجه پیشرفت
•    قابلیت آرشیو  و ثبت تعداد پروژه های هر مشتری
•    قابلیت کپی از هر پروژه برای پروژه های مشابه