فعالیت های روزمره


گزارش و تحلیل فعالیت های مشتری و پرسنل
•    امکان ثبت فعالیت های صورت گرفته و یا در دست اجرای مربوط به هر مشتری
•    امکان ثبت نوع ارتباط (تماس تلفنی، ملاقات حضوری، نمایشگاه و ...) با هر مشتری
•    امکان ارجاع یک فعالیت با موضوع مشخص راجع به یک مشتری به کاربر دیگر
•    امکان ثبت فعالیت و موکول نمودن آن به زمان دیگر
•    امکان تحلیل و گزارش گیری از فعالیت های کاربران توسط مدیریت