اتوماسیون اداری


فرآیند وظایف و کار پرسنل
یک سیستم اتوماسیون اداری مناسب، نیاز هر سازمان کارآمد و موفق است که در نرم افزار ثانیه دارای پارامتر های زیر می باشد:
 
•    امکان ثبت و گردش مکاتبات درون سازمانی و برون سازمانی
•    هشدار وظایف انجام نشده و یادآوری ها به صورت خودکار
•    امکان دسترسی کاربران به تمامی وظایف محوله 
•    امکان تعریف کاربران با سمتها و گروههای مختلف
•    امکان تعریف سطوح دسترسی مختلف براساس گروه کاربر و یا کاربر خاص
•    امکان بایگانی سوابق مشتری و داشتن قابلیت گزارش گیری
•    امکان مشاهده کلیه مکاتبات درون سازمانی در بازه های زمانی مختلف 
•    امکان ارسال و دریافت تمامی مکاتبات در قسمت کارتابل کاربران و مدیریت آنها
•    اختصاصی بودن کارتابل برای هر کاربر و عدم دسترسی سایر کاربران به کارتابل همکاران خود
•    امکان دسترسی مدیریت به کارتابل تمامی کاربران زیر دست و مشاهده و بررسی لحظه به لحظه نحوه عملکرد آنها
•    امکان ایجاد وظیفه، ارسال جواب، پیوست ضمایم، پاراف نمودن چک لیست
•    امکان ارجاع امور به همکاران و تعریف وظیفه برای آنها