طراحی باشگاه مشتریان متناسب با کسب و کار 
 
طراحی نرم افزار شامل چند مرحله می شود که در مورد مراحل روندکار به اختصار در زیر توضیح داده شده است:
مرحله اول ارزیابی اولیه و شناخت وضعیت موجود از کسب و کار مشتری می باشد تا بتوان متاسب با ویژگی های آن نرم افزار را طراحی کرد. در این مرحله به شناخت محصولات و خدمات سازمان و ماهیت کسب و کار مشتری پرداخته می شود. همچنین نقاط قوت و ضعف مشتری و اهداف و مقاصد آن مشخص می گردد.
مرحله دوم آموزش مشتری در مورد مفاهیم و الزامات نرم افزار باشگاه مشتریان، تجزیه و تحلیل و چگونگی به کار گیری و استفاده از آن می باشد.
مرحله سوم طراحی نرم افزار متناسب با کسب و کار برای سازمان می باشد. بر اساس شناخت بدست آمده برای دستیابی به اهداف کیفی و کمی سازمان مشتری و همچنین اثر بخشی بیشتر، ماژول های تعیین شده برای هر کسب و کار متفاوت می باشند.
مرحله چهارم اجرای نرم افزار می باشد که در آن به رفع اشکالات مجریان سیستم و همفکری و مشاوره در استفاده از نرم افزار باشگاه مشتریان و انجام اقدامات اصلاحی پرداخته می شود.